Klinik Nütrisyon Hemşireliği

Hakkında

Küçült Yazı Tipi Büyüt

AMAÇ: Yeterli ve dengeli beslenemeyen hastaların, nütrisyon destek ekibi ile birlikte tedavilerinde yeterli beslenme seviyelerine ulaşmalarını sağlar ve hasta bakımında meydana gelebilecek komplikasyonlar konusunda değerlendirme yaparak ekibi bilgilendirir.

 

DAYANAK: Madde 3- (1) Bu Yönetmelik 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu’nun   4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

 

HEDEFLER

 1. Güvenli ve etkili bir beslenme desteği sağlamak,
 2. En uygun ve doğru nütrisyon modelinin seçimini sağlamak,
 3. Enfeksiyonların getireceği maliyeti ve metabolik komplikasyonları azaltmak,
 4. Yapılan toplantı, eğitim ve seminerlerle başarı oranını yükseltmek,
 5. Beslenme ürünlerinin gereksiz kullanımlarını ortadan kaldırarak kurum bazında tasarruf yapmak ve gider bütçesini iyileştirici çalışmalara katkıda bulunmak.

   NÜTRİSYON HEMŞİRELİĞİNİN İLKELERİ

 1. Kurum tarafından görevlendirilen nütrisyon destek ekibi ile işbirliği içinde çalışmak,
 2. Parenteral Nütrisyon solüsyonlarını steril şartlarda temiz odada hazırlamak ve odanın sterilliğinin sürekliliğini sağlamak,
 3. Otomasyon sisteminden hasta orderlerinin ve konsültasyonlarının günlük takibini ve kaydını doğru bir şekilde yapmak ve geriye dönük arşiv oluşturmak,
 4. Nütrisyon destek ekibi ile günlük hasta başı viziti yapmak, hemşirelik hizmetleri ve hasta bakımı konusunda ekibi yönlendirmek,
 5. Parenteral Nütrisyon solüsyonlarının hazırlanması için gerekli olan malzemeleri temin etmektir.

 

 

 

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 1. Hemşirelik hizmetlerini ilgilendiren sorun ve gereksinimleri Müdürlüğe bildirir.
 2. Hasta ve yakınlarına kendini ve nütrisyon ekibini tanıtır, ekip işbirliği içerisinde onların sorularını cevaplandırır, öneri, istek ve şikâyetlerini dinler, değerlendirir. Nütrisyon destek tedavisi (ürünler, TPN içeriği gibi.) hakkında hasta ve yakınlarını bilgilendirerek işbirliği yapar.
 3. Nütrisyon destek tedavilerinin (oral destek, enteral ve parenteral beslenme için) doğru uygulanmasını ve beslenme yeterliliğine ulaşmasını sağlar.
 4. Konsültasyon istenen poliklinik, servis/ünite hastalarının nütrisyon destek tedavisi değerlendirmelerini ekip işbirliği çerçevesinde hekim ve diyetisyenle birlikte yapar.
 5. Enteral beslenme uygulanan hastalarda kullanılan ürünlerin doğruluğu, saklama ve kullanma koşullarını kontrol eder, aksaklıkları giderir ve kaydeder.
 6. Enteral beslenme uygulanan hastalarda, komplikasyonların önlenmesi için tüpün ve setin yıkanmasını, doğru ürün seçimi, veriliş hızı, verildiği saatler, son kullanma tarihleri ve saklama koşullarının kontrol edilmesini sağlar.
 7. Enteral beslenme uygulanan hastalarda gelişebilecek, ishal, bulantı-kusma, hiperglisemi-hipoglisemi, sıvı-elektrolit dengesizliği gibi komplikasyonları izler ve ilgili hekime haber verir. Yaşam bulguları, beslenme yolunun bütünlüğü ve benzeri durumları günlük kontrol ederek, sonuçları ve gözlemleri kaydeder.
 8. Total Parenteral Nütrisyon desteği alan hastaların torbalarının doğru, steril şartlarda hazırlanmasını ve servis/ünitelere ulaştırılmasını sağlar.
 9. Nütrisyon destek tedavisi uygulanan hastaların beslenme yolunun devamlılığı için kateter bakımı ve tüp giriş yeri bakımı yapar/yapılmasını sağlar.
 10. Multidisipliner Nütrisyon ekibinin üyesi olarak ekip içi ve diğer bölümler arasında iletişim ve koordinasyonu sağlar.
 11. Nütrisyon destek tedavisinde kullanılan (set, pompa, tüp vb.) ve ihtiyaç duyulan araç-gereci belirler. En uygun ürün seçiminin yapılması ve alımı konusunda rehberlik eder.
 12. Nütrisyon destek tedavisinde hemşirelik uygulamaları için gerekli olan malzemelerin yeterli ve çalışır durumda olduğunu kontrol eder.
 13. Hasta ve yakınlarına taburculuk eğitimi verir, kaydeder.
 14. Eğitim çalışmalarını değerlendirir, raporlarını hazırlar ve Müdürlüğe sunar.
 15. Hemşirelik ve Nütrisyon hemşireliği alanında araştırmalar yapar ve yapılan araştırmalara katılır.
 16. Eğitim hemşiresi ile işbirliği yaparak Nütrisyon hemşireliği konusundaki eğitim gereksinimlerine yönelik önerilerde bulunur. Hizmet içi eğitim etkinliklerine katılır.
 17. Mesleki ilerleme ve gelişimi için Müdürlük tarafından istenen kurum içi – kurum dışı seminer, toplantı, kongre ve benzeri etkinliklere katılır, bilimsel yayınları takip eder, eğitim materyalleri ve yayın geliştirir.
 18. Tüm uygulamalarını etik kurallar doğrultusunda yapar.
 19. Otomasyon sisteminden konsültasyonları takip ederek verilen orderleri kayıt eder.
 20. PN solüsyonlarının üzerine yapıştırılacak etiketleri hazırlar.
 21. Temiz odada, orderde verilen mayileri steril şartlarda hazırlar.
 22. Hazırlanan mayilerin, kapaklı ve korunaklı kaplarla kliniklere ulaştırılmasını sağlar.
 23. Yürütülen çalışmalara ait toplantı tutanakları, raporlar ve diğer dokümanların ilgili birimde muhafaza edilmesini sağlar.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin