Hizmet İçi Eğitim Hemşireliği

Hakkında

Küçült Yazı Tipi Büyüt

AMAÇ: Kurumda çalışanların (hemşire, ebe, sağlık memuru) iş verimini artırmak, bilgi ve becerilerini geliştirmek, görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek, hizmet kalitesini yükseltmek, kuruma ve birime verimli hizmet verebilmeleri amacı ile konferans, seminer ve her türlü eğitim faaliyeti düzenleyerek bu eğitimlerde sürekliliği sağlamaktır.

DAYANAK: BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 17. Maddesi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 214. ve 215. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

HİZMET İÇİ EĞİTİMİN HEDEFLERİ

 1. Personelin, bilgisini ve verimliğini artırarak yetişmesini sağlamak, hizmete ilgisini en yüksek düzeye çıkarmak ve daha üst seviyedeki görevlere hazırlamak,
 2. Personeli görev, yetki ve sorumlulukları konusunda geliştirmek,
 3. Yönetimde ve uygulamada verimlilik ve etkinliğin artırılmasını sağlamak,
 4. Personeli, bilimsel ve teknolojik imkânları üst düzeyde kullanabilir duruma getirmek,
 5. Hizmetlerin tam ve zamanında kullanıcılara ulaşımını sağlayacak eğitim vermek,
 6. Göreve yeni başlayan personelin Oryantasyon eğitimlerinin yapılmasını sağlamaktır.

HİZMET İÇİ EĞİTİMİN İLKELERİ

 1. Eğitim görevlileri ve eğitime tabi tutulacak personelin eğitime katılmaktan sorumlu olması,
 2. Hizmet içi eğitimden yararlanmada öncelikler esas alınarak, tüm personelin belirlenen hizmet içi eğitim ihtiyacına göre eğitim etkinliklerine katılması,
 3. Gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği sağlanarak bilgi, belge, araç- gereç ve eğitici seçiminin yapılması,
 4. Eğitimin, millî kalkınma hedeflerine uygun plan ve programlara dayalı olarak kurumun amaçları, görevleri, yetkileri, sorumlulukları ve ihtiyaçları doğrultusunda bir plan ve programa dayalı olarak düzenlenmesi,
 5. Eğitimin etkinlik, tutumluluk ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi ve sürekli olması,
 6. Eğitim yapılacak ortamların eğitimin gereklerine göre düzenlenmesi ve donatılması,
 7. Her amirin birimindeki personelinin eğitiminden ve yetiştirilmesinden sorumlu olmasının sağlanması,
 8. Hizmet içi eğitim planı, programları ve eğitim faaliyetlerinin diğer birimlerin görevlerini aksatmayacak biçimde düzenlenmesi,
 9. Eğitimden beklenen sonuçlara ulaşılıp ulaşılamadığının belirlenmesi için eğitim çalışmaları sırasında ve bitiminde değerlendirme yapılmasıdır.

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

 1. Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı tüm çalışanların mesleki gelişimleri için amaç, hedef ve politikaları geliştirir.
 2. Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı tüm çalışanların eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi, önceliklerin saptanması, planlanması ve eğitimin verilmesini sağlar.
 3. Oryantasyon ve Hizmet İçi Eğitim programlarının kurum politikası, Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğünün vizyon ve misyonu doğrultusunda planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunur.
 4. Eğitim programının yürütülebilmesi için eğitimci, zaman, yer ve ekipmanı sağlamak üzere ilgili kişi/ birimlerle işbirliği yapar.
 5. Eğitim programları, uygulanması, sorunlar ve gereksinimler konusunda Müdürlüğe bilgi verir ve görüş alır.
 6. Eğitim programlarının kurum içinde duyurulmasını sağlar.
 7. Hemşirelerin eğitime katılımı ve başarıları konusunda değerlendirmeler yaparak görüş bildirir.
 8. Hemşirelerin enfeksiyon kontrolüne ilişkin eğitim gereksinimlerine yönelik Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi ile işbirliği yapar, önerilerde bulunur.
 9. Kurum politikaları doğrultusunda eğitim çalışmalarını değerlendirir, raporlarını hazırlar ve sunar.
 10. Müdürlüğün öncülüğünde eğitime katılan hemşireler için ödül sistemi (yeni sorumluluklar, katılım belgesi, kredi sistemi gibi) geliştirir ve yürütür.
 11. Eğitim programlarına katılanlara ilişkin kayıtları tutar ve kayıt sistemleri geliştirir.
 12. Eğitim materyali arşivi geliştirir.
 13. Hemşirelerin, eğitim gereksinimlerini belirlemeleri ve mesleki gelişimleri için danışmanlık yapar.
 14. Eğitim teknolojisindeki yeni gelişmeleri izler ve uygular.
 15. Güncel, mesleki yayınları takip eder ve yeni gelişmeler hakkında hemşireleri bilgilendirir.
 16. Mesleki seminer, konferans, toplantı gibi etkinliklere katılır ve çalışanların da bu gibi etkinliklere katılmasını sağlayıcı duyuruları yapar.
 17. Hemşirelik hizmetlerinin gelişimine katkıda bulunmak ve kurum içindeki hemşirelik hizmetlerinin tanıtımını sağlamak amacıyla yayın geliştirir.
 18. Bakım ve uygulamalara ilişkin kural ve prosedürlerin geliştirilmesi, uygulanması ve gerektiğinde güncelleştirilmesi çalışmalarına katılır.
 19. Müdürlük tarafından belirlenen hasta bakım standartlarının ve formların uygulanmasında hemşirelere rehberlik eder.
 20. Tüm çalışmalarını etik kurallar doğrultusunda yapar.
 21. Yürütülen çalışmalara ait toplantı tutanakları, raporlar ve diğer dokümanların ilgili birimde muhafaza edilmesini sağlar.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin