Diyabet Eğitim Hemşireliği

Hakkında

Küçült Yazı Tipi Büyüt

AMAÇ: Diyabetli bireylerin bakım gereksinimlerini saptamak, uygun girişimleri planlamak ve uygulamak, bakım sürekliliğini sağlamak, diyabet hastalarının yakınlarına eğitim vermek ve diyabet hastalarına bakım veren hemşireleri güncel yayınlar doğrultusunda bilgilendirmektir.

DAYANAK: Madde 3- (1) Bu Yönetmelik 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanununun

4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

HEDEFLER

 1. Diyabetli bireye verilen hizmetin kalitesini arttırmak,
 2. Diyabetli bireyin sağlık potansiyelini arttırmak,
 3. Diyabet komplikasyonlarının önüne geçmek,
 4. Bakım veren sağlık personeline hizmet içi eğitimler yapılarak, diyabetli hastaya verilen hemşirelik bakımının kalitesini arttırmak,
 5. Diyabetli bireyin, öz-bakım yeterliliğinin sürdürülmesini sağlamaktır.

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 1. Diyabetli bireye uygulanan bakım ve tedaviyle ilgili uygulamalar ile eğitim ve gözlemlere ilişkin verileri, Hasta Tanılama Formuna kaydederek ilgili hemşireye bilgi verir.
 2. Hekim veya hemşire tarafından konsültasyon istenen poliklinik, servis/ünite hastalarını geliştirdiği Diyabet İzlem ve Eğitim Formunu kullanarak değerlendirir, eğitim ve bakım ihtiyacını belirler. Bakımın planlanmasını ve uygulanmasını organize eder.
 3. Diyabetli bireylerin bakımında görev alır, bireyi yaşam kalitesini yükseltmede her aşamada destekler ve gereksinim duyulan konularda danışmanlık yapar. Diyabetli bireyin kendi kendini yönetimine destek olur.
 4. Diyabetli bireylerin takibini düzenli olarak yapar, komplikasyonların önlenmesine yönelik hasta ve ailesine gerekli eğitimleri verir.
 5. Hemşirelik uygulamaları için gerekli malzemelerin yeterli ve çalışır durumda olduğunu kontrol eder.
 6. Diyabetli bireye diyabet kimlik kartı vererek, yanında taşımasının önemini anlatır.
 7. Diyabetli bireye/yakınlarına insülin uygulama becerisi kazandırır.
 8. Diyabetli bireye ve yakınlarına oral anti diyabetik ilaçları hakkında bilgi verir.
 9. Diyabetli bireyi diyabetik ayak yönünden değerlendirir, bakımı ve bakımın önemi konusunda bilgilendir
 10. Diyabetli bireyin gereksinimleri doğrultusunda grup veya bireysel eğitimleri planlar, uygular, değerlendirir ve kaydeder.
 11. Diyabet hastalarına ve yakınlarına taburculuk eğitimi verir ve kayıt eder.
 12. Diyabetli bireyin tedavisinde görev alan sağlık ekibi üyeleri ile (hekim, diyetisyen, eczacı vb.) diyabet eğitimi ve bakımına ilişkin bilgilerini, sürekli geliştirmek ve güncel tutmak amacıyla Ulusal Diyabet Kurumları ile koordineli çalışır.
 13. Eğitim Hemşiresi ile işbirliği yaparak hemşirelerin diyabet konusunda eğitim gereksinimlerini belirler, önerilerde bulunur. Hizmet içi eğitim etkinliklerine katılır. Eğitim programının içeriğini hazırlar ve eğitim materyali geliştirir.
 14. Hemşirelik ve Diyabet Hemşireliği alanında araştırmalar planlar, yapar ve katılır.
 15. Müdürlük tarafından istenilen kayıt ve istatistikleri toplar.
 16. Yıllık çalışmalarını değerlendirir, raporlarını hazırlar ve Müdürlüğe sunar.
 17. Müdürlük tarafından mesleki ilerleme ve gelişimi için kurum içi ve dışı seminer, toplantı, kongre vb. etkinliklere katılır ve bilimsel yayınları takip eder.
 18. Müdürlük ile işbirliği yaparak, öğrenci hemşirelerin eğitimine katkıda bulunur.
 19. Tip 1 diyabetli hastalara karbonhidrat saymayı öğretir ve buna göre insülin eşleştirilmesi öğretilir.
 20. İnsülin pompası kullanacak hastalara cihazı öğretir ve takibini yapar.
 21. Hastanemiz Endokrinoloji bölümünün tanı ve tedavi amaçlı istediği dinamik endokrin testlerinin protokollerine uygun olarak, kan ve idrar numunelerini alır.
 22. Tüm uygulamalarını etik kurallar doğrultusunda yapar.
 23. Yürütülen çalışmalara ait toplantı tutanakları, raporlar ve diğer dokümanların ilgili birimde muhafaza edilmesini sağlar.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin